profile

पाचँपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिका

गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय

थाङ्पाल धाप

सिन्धुपाल्चोक

कर संकलन प्रणाली

2080-08-15

© Copyright सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग © 2023
सपोर्टको लागि सफ्टेक इन्फोसिस प्रा.लि. काठमाडौ